Γενικά

Η εταιρεία μας, με την επωνυμία «ΣΚΡΕΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Α.Ε», που εδρεύει στην Γλυφάδα Αττικής, επί της οδού Γούναρη αρ. 71 (στο εξής και χάριν συντομίας: «ΣΚΡΕΚΗΣ ΑΕ.» ή «Εταιρεία»), είναι κατά την ισχύουσα νομοθεσία υπεύθυνη για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων που παρέχετε σε αυτήν στο πλαίσιο της εμπορικής σας συνεργασίας με την εταιρεία. Η ΣΚΡΕΚΗΣ ΑΕ δεσμεύεται να προστατεύει τα προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών/χρηστών του δικτυακού τόπου skrekis.gr και να τηρεί τις σχετικές διατάξεις περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, όπως αυτές εκάστοτε ισχύουν. Η ΣΚΡΕΚΗΣ ΑΕ δεν συγκεντρώνει πληροφορίες που αφορούν σε προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών/χρηστών παρά μόνο εάν τις παρέχουν οι ίδιοι οικειοθελώς. Τα δεδομένα που συλλέγονται από τη ΣΚΡΕΚΗΣ ΑΕ είναι αυτά που απαιτούνται και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τους σκοπούς για τους οποίους συλλέγονται αποκλείοντας κάθε άλλη μη επιθυμητή χρήση αυτών. Δεν απαιτείται η χορήγηση στοιχείων που συνιστούν προσωπικά δεδομένα για την πλοήγηση στον δικτυακό skrekis.gr ή για την πρόσβαση στο περιεχόμενό του.

Πώς προστατεύονται τα δικαιώματά σας;

Η ΣΚΡΕΚΗΣ ΑΕ εφαρμόζει σύστημα διαχειρίσεως ασφάλειας πληροφοριών για τη διασφάλιση του απορρήτου, την ασφάλεια της επεξεργασίας των δεδομένων σας και την προστασία τους από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση και κάθε άλλη μορφή αθέμιτης επεξεργασίας. Η παρούσα ενημέρωσή σας γίνεται κατ’ εφαρμογήν του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και των διατάξεων της ελληνικής νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που υιοθετούνται και εφαρμόζονται στο πλαίσιο αυτού και αντικαθιστά οποιαδήποτε προγενέστερη ενημέρωση έχει γίνει στο πλαίσιο του Ν. 2472/1997 και τυχόν αναφέρεται σε συμβατικά ή άλλα έγγραφα της ΣΚΡΕΚΗΣ ΑΕ.

Ποια δεδομένα σας επεξεργαζόμαστε και για ποιους σκοπούς

Τα προσωπικά σας δεδομένα τα οποία επεξεργάζεται η ΣΚΡΕΚΗΣ ΑΕ είναι τα εξής:

  1. Στοιχεία όπως όνομα, επώνυμο, έδρα.
  2. Στοιχεία επικοινωνίας, όπως τηλέφωνο, fax, email.
  3. Δεδομένα σχετικά με την επαγγελματική σας ιδιότητα ή/και εξειδίκευση (π.χ. ηλεκτρολόγος, μηχανικός κλπ.).
  4. Αριθμό Φορολογικού Μητρώου και αρμόδια ΔΟΥ.

Γιατί Συλλέγουμε Προσωπικά Δεδομένα

Οι πιο πάνω πληροφορίες και τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγει η ΣΚΡΕΚΗΣ ΑΕ από εσάς θα αποθηκεύονται στις βάσεις δεδομένων της ΣΚΡΕΚΗΣ ΑΕ και στους διακομιστές της πάντοτε σύμφωνα με τις διατάξεις της εν ισχύ νομοθεσίας και ιδίως εκείνων περί προστασίας του απορρήτου των επικοινωνιών και προστασίας του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Η ΣΚΡΕΚΗΣ ΑΕ δηλώνει ρητά πως τα δεδομένα αυτά σε ουδεμία περίπτωση θα κοινοποιούνται σε τρίτους, εκτός εάν διαφορετικά διαταχθεί η κοινοποίησή τους από τον νόμο ή επιβάλλεται από δικαστική απόφαση, εισαγγελική παραγγελία ή απόφαση / διάταξη άλλης Δημόσια Αρχής ή μετά από έγγραφη εξουσιοδότηση από το ίδιο το υποκείμενο των εν λόγω δεδομένων.

Η νόμιμη βάση της επεξεργασίας των δεδομένων σας είναι η παρούσα συγκατάθεσή σας, καθώς και ο απαραίτητος χαρακτήρας τήρησής τους για την ανταπόκριση της εταιρείας στα αιτήματά σας οιασδήποτε μορφής που προβλέπει η σχετική νομοθεσία.

Συγκεκριμένα, επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας για το σκοπό της παροχής σε εσάς ενημέρωσης σε σχέση με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που παρέχει η εταιρεία μας και για την από πλευράς μας ανταπόκριση στα αιτήματά σας οιασδήποτε μορφής, όπως π.χ. για παροχή πληροφοριών, διατύπωση παραπόνων κλπ.

Αποδέκτες

Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων γίνεται από τους αρμόδιους, κατάλληλα εξουσιοδοτημένους εργαζόμενους της ΣΚΡΕΚΗΣ ΑΕ . Αποδέκτες των προσωπικών δεδομένων είναι και τρίτα μέρη (εξωτερικοί συνεργάτες όπως πάροχοι ηλεκτρονικής αλληλογραφίας ), στο βαθμό που αυτό είναι αναγκαίο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας και την παροχή των υπηρεσιών μας. Στην περίπτωση αυτή, η ΣΚΡΕΚΗΣ ΑΕ δεσμεύεται ότι οι συνεργάτες της τελούν υπό τον έλεγχο και ενεργούν μόνον κατ’ εντολή της, έχουν εξουσιοδοτηθεί ειδικά για τον σκοπό αυτό και δεσμεύονται πλήρως από το απόρρητο και τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στη νομοθεσία σχετικά με τη συλλογή και επεξεργασία των ανωτέρω δεδομένων.

Χρόνος Διατήρησης

H ΣΚΡΕΚΗΣ ΑΕ διατηρεί τα δεδομένα σας για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται για την εκπλήρωση του σκοπού για τον οποίο μας τα έχετε κοινοποιήσει και σε συμμόρφωση με τις κείμενες νομοθετικές διατάξεις περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Τα Δικαιώματά σας

Σε σχέση με την επεξεργασία των παραπάνω δεδομένων σας, έχετε το δικαίωμα να ζητάτε και να λαμβάνετε από τη ΣΚΡΕΚΗΣ ΑΕ τις ακόλουθες πληροφορίες : α) όλα τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, β) τους σκοπούς επεξεργασίας και τους τυχόν αποδέκτες, γ) τη διόρθωση των στοιχείων σας που τηρούνται στο αρχείο, καθώς και το δικαίωμα να προβάλλετε οποτεδήποτε αντιρρήσεις για τα δεδομένα που σας αφορούν.

Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε οποτεδήποτε και χωρίς επιβάρυνση τη διαγραφή των στοιχείων σας, ανά πάσα στιγμή, στέλνοντας ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση dpo.skrekis@gmail.com.

Ειδικότερα, έχετε τα εξής δικαιώματα:

  • Δικαίωμα πρόσβασης – Δικαίωμα να λαμβάνετε πληροφορίες για το εάν γίνεται επεξεργασία δεδομένων σας και δικαίωμα πρόσβασης σε αυτά, καθώς επίσης και δικαίωμα ενημέρωσης σχετικά με την επεξεργασία αυτή (ποιος, για ποιο σκοπό, παραλήπτες, περίοδος διατήρησης κ.λπ.).
  • Δικαίωμα στην διόρθωση – Δικαίωμα διόρθωσης ανακριβών προσωπικών δεδομένων και συμπλήρωσης ελλιπών πληροφοριών.
  • Δικαίωμα διαγραφής (Δικαίωμα στη λήθη) – Δικαίωμα να ζητήσετε τη διαγραφή οποιωνδήποτε δεδομένων σας υπό ορισμένες προϋποθέσεις (δεδομένα που δεν είναι πλέον απαραίτητα, ανάκληση συγκατάθεσης, κλπ.). Έχετε δικαίωμα να άρετε τη συγκατάθεσή σας, όμως η άρση της συγκατάθεσης ισχύει για το μέλλον, από την κοινοποίησή της στη ΣΚΡΕΚΗΣ ΑΕ και δεν δύναται να έχει αναδρομική ισχύ.
  • Δικαίωμα Περιορισμού της Επεξεργασίας – π.χ. όταν αμφισβητείται η ακρίβεια των δεδομένων, τα δεδομένα δεν χρειάζονται πλέον στον υπεύθυνο επεξεργασίας κλπ..
  • Δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων – Δικαίωμα αίτησης διαβίβασης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε άλλον Υπεύθυνο Επεξεργασίας σε δομημένη, ευρέως χρησιμοποιούμενη και μηχανικά αναγνώσιμη μορφή. Σε περίπτωση άσκησης των δικαιωμάτων διόρθωσης, διαγραφής και περιορισμού των δεδομένων σου, τα αιτήματα αυτά θα διαβιβάζονται και στους τρίτους αποδέκτες στους οποίους τα δεδομένα γνωστοποιήθηκαν.

Οι παραπάνω υπηρεσίες παρέχονται δωρεάν. Σε περίπτωση ωστόσο που τα αιτήματα είναι προδήλως αβάσιμα, υπερβολικά ή επαναλαμβανόμενα, η ΣΚΡΕΚΗΣ ΑΕ δύναται να αρνηθεί να ανταποκριθεί σε αυτά τα αιτήματα, ενημερώνοντας σχετικά τον αιτούντα.

Η ΣΚΡΕΚΗΣ ΑΕ έχει λάβει όλα τα πρόσφορα εκείνα τεχνικά μέτρα για τη διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων σας. Παρέχει περιορισμένη πρόσβαση μόνο σε εκείνους από τους υπαλλήλους / συνεργάτες της είναι απαραίτητο να έχουν πρόσβαση στα δεδομένα αυτά. Λαμβάνει δε όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αποφυγή κάθε μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης, χρήσης ή τροποποίησης των δεδομένων αυτών. Τηρεί την ισχύουσα νομοθεσία και έχει θέσει διαδικασίες για την προστασία των δεδομένων.

Τροποποίηση Πολιτικής

Η ΣΚΡΕΚΗΣ ΑΕ διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί την παρούσα πολιτική επικαιροποιώντας το παρόν κείμενο προκειμένου να ανταπεξέρχεται στην εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία για την προστασία των δεδομένων καθώς και σε κάθε άλλη περίπτωση το κρίνει απαραίτητο.

Στοιχεία Επικοινωνίας

Για οποιοδήποτε αίτημα σχετικό με την επεξεργασία των δεδομένων σας από τη ΣΚΡΕΚΗΣ ΑΕ παρακαλούμε όπως απευθύνεστε το συντομότερο δυνατόν στον υπεύθυνο προστασίας προσωπικών δεδομένων της Εταιρείας στην ηλεκτρονική διεύθυνση: dpo.skrekis@gmail.com

Σε περίπτωση που θεωρείτε ότι θίγεται κατά οποιονδήποτε τρόπο η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, μπορείτε να προσφύγετε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, χρησιμοποιώντας τα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας:

Ιστοσελίδα: www.dpa.gr

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Λεωφόρος Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα

Τηλεφωνικό Κέντρο: +30 210 6475600

Fax: +30 210 6475628

Αρμόδια δικαστήρια για τυχόν αναφυόμενες διαφορές σχετιζόμενες με τα δεδομένα σας είναι τα Δικαστήρια Αθηνών.